Muziekvereniging Excelsior Hagestein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Excelsior Hagestein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
Als Muziekvereniging Excelsior Hagestein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Verwerking van persoonsgegevens van leden of donateurs

Persoonsgegevens van leden of donateurs worden door Muziekvereniging Excelsior Hagestein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht (met name lidmaatschap);

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Muziekvereniging Excelsior Hagestein de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Voorletters
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adres en huisnummer
• Postcode
• Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Excelsior Hagestein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomsten (lidmaatschap) en het contact en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Muziekvereniging Excelsior Hagestein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Aanvraag van de Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt Muziekvereniging Excelsior Hagestein de volgende persoonsgegevens van u :
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Excelsior Hagestein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u aangemeld bent.
⁃ U kunt zichzelf hiervoor afmelden zonder tussenkomst van een persoon.

Media

Op de website worden afbeeldingen getoond. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website zien en eventueel downloaden. Bij vrijwel elk optreden worden opnames gemaakt. Foto’s van een optreden worden vaak getoond op deze website om verslag te doen en om de website aantrekkelijk te houden.

Cookies

Wanneer u onze site bezoekt wordt toestemming gevraagd om een cookie te mogen plaatsen. Dit doen we voor uw gemak zodat deze website snel kan laden. Deze cookies bevatten geen persoonlijke data. Deze cookies zijn een jaar lang geldig tenzij u de cookies handmatig weggooit zodra u uw surfgegevens van de browser verwijdert.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Deze website kent ingesloten inhoud van:

  • Google -formulieren (voor het inschrijfformulier)
  • LaPosta (voor de Nieuwsbrief)
  • YouTube (voor filmpjes)
  • StatCounter (voor statistieken rondom bezoek aan deze website)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan de overkoepelende organisatie, de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Behoudens de gegevens die van belang zijn vanwege historische gronden bewaart Muziekvereniging Excelsior Hagestein persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Muziekvereniging Excelsior Hagestein van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Wij gebruiken een veilige server, te herkennen aan de letters ‘https’ voor het webadres.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij er samen met u niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Zie hiervoor de  contactpagina